Day 12 – the schizo corner

7a711a26732e658c3c2b6cd72dbd0ccd

Today, a week after Trump was elected  for President of the USA, we scratch our head of politics. A question I am left with is why I did not get to vote. I live in Norway, but Trump’s policy also affects me here, where I am. Do you not agree? Why not let children vote  ? I am convinced that it is this type of innovation and “out of the box” questions we need to look for and find out for solving the world’s puzzles and conflicts.

Today when the Fibonacci spiral allows people to become more and more aware of how sinister the money is distributed and how deep the bankers desire of greed & bloodlust is. Similarly, the same patterns of mind,  thinking “bad” thoughts, backchats, emotions and traumas, the dark of the mind, suppressed  and denied inside ourselves. No one will see my darkest  secrets … my worst thoughts I just keep to myself. They are not for anyone … I will hide them away … not show anyone….

– as if it were millions and billions and billions of dollars …. (!!!)

(See the picture ?)

Philip K Dick writer HarperCollins Publishers
 Phillip K. Dick

We have all these thoughts and dark corners at our secret minds of oblivion and distress within ourselves.

They say in today’s business world, the very financial “experts” and journalists and most importantly : you and me, that  clearly, that the world out there is a reflection of the own inner self. We need to look in the eyes that we are a very complex puzzle, and that somehow capitalism is dissolving and loosens increasingly more with how we  get to delve into and understand and become familiar with self, forgive ourselves for what we are: and have created.  To embrace self and live the message of what is best for all. Oneness and equality. The pyramids reminds us how power and money are centered up to a small, small not so secret longer; elite. This image has be created and shaped  for centuries. Designed by kings, popes, lawyers, doctors, priests and business people, and last but not least by you and me. Normal people. What we accept and allow in our daily lives. In our minds.

The lie I see out there in the world – it I find in myself if I’m decent enough to admit it … The conflict in Syria or Ukraine or a distress and violent family relation in Oslo: I find in myself in my mentality. I find in my mind, identical the same psychology / energy engineering patterns,  plays out like atrocities. From my inner thoughts, reacting  and paranoia to the external manifestations of cruelty, suffering and loss. We have such dark secrets – everyone. I suggest writing therapy and self-forgiveness.

It is clearer and clearer every day that goes by that people are tired, dead tired,  of being divided itself into right and left, red, blue, Christian, Atheist, Catholic, Muslim, vegetarian, abortion, anti-smoking law, oil drilling, refugees … and so on …. we divided into smaller and smaller pieces and from there it is expect of us to be responsible and decent? Hello; we’ve all been brainwashed that’s just admit it first as last. It often sits deep inside.

It’s like accepting the current standard, to say yes please to upgrade the system to receive more information when the system is corrupt from the bottom … complete insane. To upgrade and expect new music, it is quite crazily. It’s like making new thoughts, and laws and regulations but the same shape and the same deal. It goes no further. And we see that the system is failing, like a open nasty wound here in Norway for example, whether it is incredible stories about snooping of sensitive data, whistleblowers who are banned from work, people who are programmed to commit abuses against children, addictions and diseases. The list is long, and it will go on until we change. Equal and one. (se links)

We live in a system of our own manifestation. We create our own reality. We have lived here on earth, most of us maaaaaany times reincarnated (…) Where we see today that the : suffering  of nature, animals and children, is being rewarded in money. That is the sum of the capitalist system.

But remember seeing this from the inside. We must go in ourselves. Everything out there can be traced back to ourselves in our lives and in our psyche. Everything is in reverse. You are the key.

Still the mind is very tricky and complex. For instance with thoughts. Thoughts govern our everyday lives, undeniably. Thoughts directs us in our lives. YET there is virtually nobody (!!!) who can say and answer in detail, how thoughts are created, and how they occur. Some can. I’m not afraid to say that I am one of those who understand a lot about how thoughts originate. I have studied this carefully, and found that the best thing I can do is to stop thinking. So now you know. We expect to be racing motocross on the planet in Mars tomorrow morning, but we do not know what drives us to it … We do not know our own inside.

We know everything about war and suffering. We can produce war, and reality TV. But do we know who we are on the inside? What is our potential? What limitations do we defend with ourselves ? What is self – sabotage or self – corruption ?

429388_177124109098606_1079186370_n

my moose drawing

I am here to say clearly: STOP

STOP my own mind consciousness system. And STOP energy and polarity slaving. STOP the ego. To stop the external capitalism we must first stop ourselves. Otherwise it will not be done properly and we end up with more work later on.

Me and you have to go process. To stop the mind consciousness system and metaphysics. To begin with the interior to change the exterior. Learn to know thy self.

Thanks for reading

dsc_0070

myself a early spring inn Vikeså

Use the links

http://desteni.org/

http://desteniiprocess.com/

http://lite.desteniiprocess.com/

https://eqafe.com/

https://warnomore.wordpress.com/

https://tormodhvgj.wordpress.com/

https://theendofpsychiatry.wordpress.com/

Dag 11 – det schizofrene hjørnet

7a711a26732e658c3c2b6cd72dbd0ccd

I dag, noen få dager etter at vi har valgt Trump til president i USA, kan vi klø oss i hode av politikk. Et spørsmål jeg sitter med er hvorfor fikk ikke jeg stemme. Jeg bor i Norge, men Trump sin politikk påvirker også meg, her  er du ikke enig ? Jeg er overbevist om at det er denne type innovasjon,  og “ut av  boksen”  spørsmål vi må se etter og finne ut av for å løse verdens ugreie og konflikter.

I dag når fibonacci spiralen lar stadig flere og flere se og bli forstått med hvor uhyggelig skjevt penger er fordelt og hvor bunn løs bankenes blodtørst er. På samme måte som vi holder vanskelige tanker, emosjoner og traumer, det mørke ved sinnet,  undertykt og avsides inni oss selv. Ingen skal få se mine mørke hemmeligheter…mine verste tanker holde jeg bare for meg selv. De er ikke for noen… jeg gjemmer de bort… liksom….

Som om det var millioner og milliarder av dollars…. (!!!)

(ser du tegningen?)

Philip K Dick writer.jpg

 Phillip K. Dick

Vi har alle slike tanker og mørke kroker ved våres hemmelige sinn og i glemsel og trengsel i oss selv.

De sier de i dagens næringsliv, det sier de fremste økonomiske “eksperter” og journalister og viktigst av alt : det ser sikker du og i dag, at :  den verden der ute er en refleks av mitt eget indre. Vi må se i øyene at vi er et veldig komplekst puslespill, og at liksom kapitalismen er i oppløsning så løsner stadig flere bildet av oss selv får å gå i dybden og forstå og bli kjent med, tilgi oss selv for det vi er: og har skapt. Pyramidene  minner oss om hvordan makt og penger blir sentrert opp til en liten, liten ikke så hemmelig lengre; elite. Dette bilde har blir skapt i flere århundre. Tilrettelagt av alt fra konger, paver, advokater, leger og foretnings folk,  og sist men ikke minst av du og jeg. Vanlige folk. Hva vi aksepterer og tillater i våre daglige liv. I våre sinn.

Den løgn jeg ser der ute i verden – den finner jeg hos meg selv om jeg er anstendig nok til å innrømme det… Den konflikt i Syria eller i Ukraina eller uro hos en rus familie på Torshov finner jeg hos meg selv i min mentalitet. Jeg finner i mitt sinn, identisk  den samme psykologi /energi mekanikk, spiller seg ut som grusomheter. Fra mitt indre i tanker og paranoia til det ytre manifestert som grusomheter, lidelse og tap. Vi har slike mørke hemmeligheter alle som en. Jeg foreslår skrive terapi og selv tilgivelse.

Det er klarere og klarere for hver dag som går at folk er lei, søkke lei, av å dele seg selv inn i høyre og venstre, rød, blå, kristen, ateist, katolikk, muslim, vegetar, abort, røykelov, pelsdyr, piggdekk avgift, oljeboring, flyktninger… og så videre….  vi deles inn i mindre og mindre deler og så forventer vi at vi skal være ansvarlige og anstendige ? Hallo; vi er alle blitt hjerne vaska det er bare å innrømme det først som sist. Det sitter ofte langt inne.

Det er som å akseptere dagens standard, å si ja takk til å oppgradere systemet, for å ta imot mer informasjon, når systemet er korrupt fra bunn… komplet sinnsykt. Å oppgradere og forvente ny musikk, det er helt vannvittig. Det blir som å lage nye tanker, og lover og regler men bruke samme form, og samme forholde. Det går ikke lenger. Og vi ser at systemet brekker seg åpent som et stygt sår, her hjemme i Norge enten det er utroligste historier om snoking fra nav, varslere som blir utestengt fra jobb, mennesker som er programmert til å begår overgrep, avhengigheter og  sykdommer. Lista er lang.

Det er hele systemet i et nøtte-skal: Vi lever i et system, av våres eget sinne bevissthet. Vi skaper vår egen virkelighet.   Vi har levd her på jorden de fleste av oss maaaaaange ganger reinkarnert  (…) hvor vi ser at i dag at :

lidelser av natur, dyr og barn, blir verdsatt i penger.

Det er det som er og har vert slutt summen til det kapitalistiske system.  Men husk å se på egen innside. Vi må gå i oss selv. Alt der ute kan spores tilbake til oss selv i våres liv og i våres psyke.

Det kan sies slik: tanker styrer vår hverdag, unektelig. Tanker eier oss…. allikevel så er det praktisk talt ingen (!!!) som kan si og svare på i detalj, hvor tanker skapes fra, og hvordan de oppstår. Noen kan. Jeg er ikke redd for å si at en  av dem som forstår mye om hvordan tanker har sitt opphav. Jeg har studert dette nøye, og funnet ut at det beste jeg kan gjøre er å la være å tenke. Så vet du det.  Vi forventer å kjøre rally cross på planeten  mars innen i morgen tidlig, men vi vet ikke hva som driver oss til det… Vi kjenner ikke vår egen innside.

Vi kan alt om krig og lidelse. Vi kan dette med å produsere håndvåpen, og reality  TV. Men vet vi hvem vi selv er på innsiden ? Hva som er våres potensial ? Hvilke begrensinger lager  vi ikke som oss selv ?

429388_177124109098606_1079186370_n

min elg tegning

Jeg er her for å si klart og tydelig STOP

STOP  mitt eget sinne bevissthets system. Og STOP energi og polaritet slavingen. STOP ego. For å stoppe det ytre kapitalismen så må vi først stoppe oss selv. Ellers blir det ikke gjort ordentlig og vi får en større oppvask senere.

Jeg og du er nødt til å gå prosess. For å stoppe sinne bevissthets systemet  og metafysikk. Å begynne med det indre for å endre det ytre.

Takk for at du leste

Bruk linkene

– tormod

DSC_0070.JPG

meg en tidlig vår i Vikeså

http://desteni.org/

http://desteniiprocess.com/

http://lite.desteniiprocess.com/

https://eqafe.com/

https://warnomore.wordpress.com/

https://tormodhvgj.wordpress.com/

https://theendofpsychiatry.wordpress.com/

Day 10 – The Schizophrenic Child

The schizophrenic child

fa35fb85-7cd8-46a8-9e66-1aa0398017e2

me as a young boy

 

I was born schizophrenic. I’ve studied my way to realize this. If that means I fall under the autism concept it does hurt me a bit, but it’s interesting though. I’ve lived with my schizophrenia for 38 years now. I know my schizophrenia like no other. I have 5 years  walking the breath taking desteni i process with the best medicine available, self forgiveness – where it is extremely interesting to see and experience the power I have ,  have to heal, with the forgiveness of myself and experience the healing happens then, when I communicate with myself in this forgiving manner.

When I went to primary school, there should go many years before anyone saw that I was schizophrenic. Not until I was 25 years was discovered in a mental hospital. Then much harm was already  done. Today I have the insight and overview of my life so that I can look back when I was a small child. I can quite clearly see what was painful and difficult for me then and what could have helped me, when I was as schizophrenic as 7,8,9, 10 … what could have assisted me then ?

One thing I am certain of, is that most concept about ordinary Norwegian schools and society have to be changed. And I mean such agreements as parents and adults have to work to survive – to earn a living. It’s a scheme/game that we can move away from inn the future. Eventually so much automation and robots with help us, so that it becomes more time for leisure and family and self. But most important we will see the reality of self that working 30/40 hours working week for a paycheck is really far from the best possibility or creation, we have as humans can do. The foundation of “money” is changing and we need a new typical system for sharing money so everyone has plenty. It is not so much to discuss. Everyone needs plenty to live a dignified life. It is the simplest math. We all need it equally.  Then we need to create a society that is so good, safe, equal and secure,  so no one needs to make themselves dependent on hash, porn, depression, alcohol, shopping, eating disorders, fighting, war, oil and so on ….

We must remember to emphasize that: we do not need more work … we need more free time and more honesty and a broader insight into ourselves. We desperately need self-awareness and understand the depth and potential of ourselves and our living. We all need that so bad. Perhaps most of all for peace and reconciliation in the whole world.

Having said so, I want to go back to my school, in the moments where I struggled and what I would have arranged my school day differently. How my school should look like …

As schizophrenic child,  at school I would like to learn all words from the beginning. Do not start to teach your child to write four pages of the letter “A”. It is sterile and unnatural. Unhealthy and poor learning.  If the child is schizophrenic or not: does not matter.  Teach the child full words from day one. That’s what I know for certain of myself and my knowledge in me, that all words are so much more valuable that “one” simple letter. Nothing wrong with letters – this is about understanding the child.

We can grow a lot with living words. I’d learned to embrace words like for example: balance, stability, security, integrity, dependable, brave, confident, honest, organized, structured, colorful, genuine, loving, intimate, cooperation, symmetric, original, purpose …. don’t you also like these words ?

If I was 8  years-old again and should get to my school today and then know which words we should work on the next day … that would be nice. A real treat. Writing words, use them in sentences and “be” the word with myself, to take on the word – to live the word.

Another issue is that I should have developed a self aid tools, like self forgiveness. To help myself out of tangles and energy, anger, frustration, fear, depression and psychology.

An 8, 9, 10, 11, 12 year old who was born or raised with schizophrenia or for example AD / HD, or with asperger’s syndrome, need proper self help – shit; today everyone does.. To master the self – when one is alone and in crisis. To handle themselves. Helping self in the world when it is full of conflict and pain. Self forgiveness needs to be a daily tool to apply. It has that capability and capacity. Self forgiveness is a genuine tool with unlimited possibilities. This tool is so great that is also why it is hard to grasp the enormous healing effect and talent of so.

I would be understood by the usage, speech and writing of self forgiveness to avoid ending up depressed and desperate, angry or anxiety, over issues and things in my world when I will be 13, 14 … and older.

These are two issues that I see as important to change the school day. Especially for those who are 7 years and schizophrenic. But the reason for all people. We all need self-awareness and be able to master ourselves. Although self forgiveness is the best medicine.

Also more creative subjects are also important such as drawing, painting, dance, and theater.

 

14611046_957312091079800_1463613162266900190_n

Mathematics is also important, but in a slightly different way than what is specific cases today. We must un-learn the old. A child knows there is war in this world today: 2016. That which we have seen and experienced in newspapers and on television and on the outside must be discussed. We must be able to understand the mind of self much more, and teach us a deeper respect outside of the mind, and cultivate that which is creative and based on life enjoyment.

When I was taught mathematics at school we had nice pictures of apples and oranges in our text books, and we learned how to add and subtract, and basically share from natures law. From the text book. It was simple and sensible set up and displayed in a kind way how the math functions. When I looked at the world outside school book, when I noticed at, (like 7 or 8 years old) that monetary world and banking and finance was not as simple or sensible as one would think based on the math books. Finances was working on a level of self corruption, against nature. Math books did not tell the truth. The mirror is not reality. Math books were kind and simple. World out there with the bank and the money was difficult, painful, corrupt and its foundation was wrong of nature. The outside world was not equal to the inside. Banking and finance world was/is based on a gigantic fraud,  I was to learn: long after giving up school.

My school and homework time was particularly hard and filled with snot and tears, precisely because the monetary reality (mathematics) in the world and from banks, was not like the one I was taught at school. It did not comply. At school there was a kind and simple reality. Things were calm and balanced in schoolbooks. In reality it was corruption, war, fraud, disorder and speculation that controlled the money game. Math books did not tell the truth. Ergo math books told lies. This is an issue that I see clearly in from my school time exactly this point of not telling the truth, or reality. What was the result of the math I learned in our textbooks was that ego grew. Self-interest blissfully  and cold hearted taught to children, cultivated so that ego and greed was  quietly growing in every classroom. As it is today with more and more corruption, most of all self -corruption. So my school time as a young children was a hell, because our school books told no hint of truth. So my life was going to be difficult. I blame no one. There’s no point in hanging out people, people were programmed to teach and learn from one’s, as they did. Note that I use the word programmed.

 

Basically the math did not comply what so ever. It was like to puzzle two different puzzles at once, where the teacher would tell me to puzzle them to one. The game or capitalism (whatever word) did not add up to the nice and comfortable school equations. Not by the longest shot.
And it made my life hell. Finances was to me  a game of lies, gambling, corruption, war and suffering, pain and torture. While the “game” from the math books at school was a fairy tale, all nice and comfortable, but totally no equal to “reality”.  And it still is not.
The fact that I could tell very, very early the detailed difference of the two puzzles of capitalism and math, was sort of a strength within  it all and I used this awareness to hacked into myself, and understood later after growing up, and forgiving these memories within,  that despite all the tears and pain, I really like math.

https://tormodhvgj.wordpress.com/

Subjects like astronomy, planets, the universe and life existence theories, dimensions, to debunk the spiritual, make it practical and functional, we need this to reeducate. Today we have all the answers, how we got here, it is all out there in a great puzzle, this is also a subject where there is divided opinions about. If we have a creator or whether we have evolved. I know and have found my truth. That we have both creators and evolution. Both goes with. We have to look behind the curtain and open the doors for topics such as reincarnation, and existential questions in a new way. New topics and teaching can emerge.

We can’t create a better tomorrow by keeping the same mindset as before.

We must look beyond the box and learn to respect life, genuinely.

We should have a deeper understanding of what there in practice means having thoughts and sounds / voices in the head. This is after all what has brought us here. Certainly there are many who calls for “God” or authority, or the spiritual.  Like we do not know the history or the idea or existence of here? The origin of the thought…

In short, we need depth insight, we need self-help tools and new ways to “think” on. We need fresh new words every day to constantly learn something. We need to unlearn what was painful and emotional and embrace ourselves.

My subjects, on a schedule could look like this:

– Morning Meditation – breathing exercises – light / sound therapy

– We live word, a new word every day as well as some more solid word.

– We look at self help and self-forgiveness as tools

– We are playing with numbers, math, organization and structure.

– Dance and Theatre

– Drawing and color theory

– Carpentry and woodworks

 

(example)

Out of the blue : such a schedule is what would be best for me. Infinitely better than what I did 30 years ago. Such a schedule is also possible to create, if we are all in order to create peace within ourselves. If we genuinely work for what is best for all – not the ego…

We all know that today we need renewal. But yet most of us fail to see is that it is ourselves in our own minds that need renovation. We have to change ourselves – then comes the rest by itself. We need peace and self-help tools. Essential for peace is self forgiveness. For everyone to be able to respect its neighbor –  it begins with the self.

Are you with ?

http://desteni.org/

skjermbilde

Dag 9 – Det Schizofrene Barn

fa35fb85-7cd8-46a8-9e66-1aa0398017e2

meg selv som barn

Jeg er født schizofren. Det har jeg studeret meg frem til. Dersom det betyr at jeg faller inn under autisme begrepet så gjør ikke det meg så mye, men det er interessant. Jeg har levd med min schizofreni i 38 år. Jeg kjenner min schizofreni som ingen andre. Jeg har i 5 år gått prosess med den beste medisin som finnes: selv tilgivelse – hvor  det er ytterst interessant å se og oppleve den effekt det har å si: selv tilgivelse til meg selv og oppleve den helbredelse som da skjer, når jeg kommuniserer med meg selv på denne måte.

Når jeg gikk på barne skole, så skulle det gå mange år til, før noen så at jeg var schizofren. Ikke før jeg var 25 år ble det oppdaget på et sykehus. Da hadde allerede mye skade skjedd.  Jeg har i dag den innsikt og oversikt over mitt liv slik at jeg kan se tilbake når jeg var et lite barn. Jeg kan med tydelighet se hva som var vondt og vanskelig for meg da og hva som kunne hjulpet meg, når jeg var som schizofren som 7,8,9, 10… åring.

En ting jeg er helt sikker på er at det meste ved vanlig norsk skole måtte bli endret. Og da mener jeg slike ordninger som at foreldre og voksne må jobbe for å overleve – få lønn. Det er en ordning vi kan bevege oss bort i fra med tiden som kommer. Vi får etter hvert så mye automatisering og roboter langs hele linja slik at det blir mer plass til fritid og familie og selvet. Et slikt fundament som penger er i endring og vi trenger et nytt typisk system for å dele penger slik at alle har plenty. Det er ikke så mye å diskutere. Alle mennesker trenger plenty for å leve et verdig liv. Da må vi skape et samfunn som er så godt og trygt slik at ingen trenger å gjøre seg avhengig av hasj, porno, depresjon, alkohol, shopping, spise forstyrelser og så videre….

Det må vi huske på å presisere fordi vi trenger ikke mer jobb… vi trenger mer fritid og mer ærlighet og et bredere innsyn i oss selv. Vi trenger desperat selv innsikt og forstå dybde og bredde av oss selv og våre sinn. Alle trenger vi det. Kanskje mest av alt for fred og forsoning i den ganske verden.

Når det er sagt så har jeg lyst å gå tilbake til skolen min, i de øyeblikk hvor jeg slet, og hva jeg ville gjøre annerledes. Hvordan min skole burde se ut…

Som schizofrent barn skule jeg like å lære hele ord fra begynnelsen. Ikke begynn med å lære barnet å skrive 4 sider med bokstaven A. Det er sterilt og unaturlig. Usunn og dårlig læring. Begynn med hele ord fra dag en. Det er det jeg vet med sikkerhet fra meg selv og min innsikt i meg, at hele ord er så mye,  mye mer verdifullt en enkle bokstaver.

Vi kan vokse mye i de riktige ord. Jeg skulle lært meg å omfavne ord som til dømes:  balanse, stabilitet, trygghet, integritet, pålitelig, modig, tillitsfull, ærlig, organisert, strukturert, fargerik, omtenksom, kjærlig, intim…. liker ikke du også  disse ord ?

14611046_957312091079800_1463613162266900190_n

tegning

Dersom jeg som 8, 9, 10 åring kunne komme til min skole dag å vite hvilket ord vi skulle jobbe med neste dag… det ville være fint. Å skrive ordene, bruke det i setninger og bli til ordet med meg selv, å ta på meg ordet – å leve ordet.

En annen sak  er at jeg skulle ha utviklet et selv hjelps verktøy, det vil si selv tilgivelse. Til å hjelpe meg selv ut av floker og energier, sinne, frustrasjon, redsel, depresjon og psykologi.

En 8, 9, 10, 11, 12 åring som er født eller oppvokst med schizofreni eller til dømes ad/hd, eller med asbergers syndrom,  trenger ordentlig selv hjelp. Til å mestre selvet – når en er alene og i krise. Til å handtere seg selv. Å hjelpe seg selv i verden når det butter i mot. Selv tilgivelse trenger å bli et daglig verktøy liksom automatik og roboter kommer mer og mer. Det er et genuint verktøy med uante muligheter.

Jeg skulle være forstått med bruk, tale og skriving av selv tilgivelse for å unngå å ende opp deprimert og fortvilet, sinna eller i angst og uro, over saker og ting i min verden når jeg blir 13, 14… og eldre.

Dette er 2 saker som jeg ser som viktig å endre med skole dagen. Spesielt for den som er 7 år og schizofren. Men i grunn for alle mennesker. Vi trenger alle selv innsikt og kunne mestre oss selv.  Selv tilgivelse , er den beste medisin.

Også mer kreative fag er viktige som tegning, maling, dans, og teater.

Matematikk er også viktig, men på en litt annen måte en hva som er tilfele  i dag. Vi må av – lære det gamle.  Det som vi har sett og opplevd i aviser og på tv og  på utsiden må diskuteres. Vi må kunne forstå sinnet våres mye mer og lære oss en dypere respekt også utenfor sinnet, og dyrke det som er kreativt og basert på livs glede.

Når jeg lærte matematikk på skolen så hadde vi bilder av epler, og appelsiner og hvordan legge til og trekke i fra. Det var enkelt og fornuftig satt opp og vist på en snill måte  hvordan regnestykket blir til. Når jeg så på verden utenfor skoleboken, da la jeg merke ved, (som 7 or 8 åring) at penge verden og bank og finans var ikke så enkelt og fornuftig som en skulle tro ut i fra mattebøkene. Mattebøkene fortalte ikke sannhet. De speilet ikke virkeligheten. Mattebøkene var snille og enkle. Verden der ute med banken og penger, var vanskelig og vond. Den verden på utsiden var ikke lik den på innsiden. Bank og finans verden var basert på en gigantisk svindel skulle jeg forstå lenge etter å ha gitt opp skole.

Min skole og lekse tid var spesielt hard og fylt av snør og tårer, nettopp fordi den penge virkelighet (mattematikk) i verden og i fra bankene, var ikke lik den jeg ble lært på skolen. På skolen var det en snill og enkel realitet. Ting var rolige og balanserte i skole bøkene. I virkeligheten var det koruption, krig, svindel, lidelse og  spekulasjon som styrte pengene. Mattebøkene fortalte ikke sannheten. Ergo mattebøkene fortalte løgn. Dette er en sak som jeg ser tydelig i fra min skole gang akkurat dette poeng med å ikke fortelle sannheten, eller realiteten. Det som var resultatet av den matematikk jeg lærte i våres skolebøker var jo at ego vokste. Egen interessen be dyrket og ego og grådighet vant frem i det stille i alle klasserom. Slik det er i dag med mer og mer korrupsjon, mest av alt selv -korrupsjon. Slik at min skole gang som lite barn var et helvete, fordi våre skole bøker fortalte ikke snev av sannhet.  Så mitt liv skulle bli vanskelig. Jeg klandrer ingen. Det er ikke vits i å henge ut folk, folk  var programerte til å undervise og lære i fra seg, slik de gjorde. Merk deg at jeg bruker ordet programert.

skjermbilde.png

https://tormodhvgj.wordpress.com/

Fag som astronomi, planeter, univers og stjernetegn, å  avmystifisere det åndelige, gjøre det praktisk og funksjonelt trenger vi også. Vi må huske på å gjøre det spirituelle/mystiske handfast og praktisk. Vi har i dag alle svar,  hvordan vi havnet her,  dette er også et fag som det delte meninger om. Om vi har en skaper eller om vi har utviklet oss.  Jeg vet og har funnet ut min sannhet. At vi har både skaper  og en utvikling og evolusjon. Begge deler kommer med. Vi må se bak teppet, og åpne dørene for tema som reinkarnasjon, og eksistensielle spørsmål på en ny måte.

Vi kan ikke skape en bedre i morgen ved å holde på de samme tanke mønster som før.

Vi må se forbi sinnet og lære oss å respektere livet på orddentlig.

Vi burde ha en dypere forståelse av hva der i praksis betyr å ha tanker og lyder/stemmer i hode. Dette er tross alt det som har brakt oss hit. Gjerne det mange kaller for “Gud” en autoritet, eller det åndelige. Fortjene vi ikke å vite den funne historien bak tanken ? Opprinnelsen av tanken som autoritet ?

Kort sagt trenger vi dybde innsikt, vi trenger selv hjelps verktøy og  nye måter å “tenke” på.  Vi trenger friske nye ord hver dag til å stadig lære noe. Vi trenger å avlære det som var og omfavne oss selv.

Mine fag, på en timeplan kunne sett slik ut:

– Morgen meditasjon – pusteøvelser – lys/lyd terapi

– Vi lever ord, et nytt ord hver dag samt noen mer faste ord.

– Vi ser på selv hjelp og selv tilgivelse som verktøy

– Vi leker med tall, mattematikk, organisering og struktur.

– Dans og teater

– Tegning og fargelære

– Snekring og sløyd

En slik timeplan er det som ville være best for meg. Uendelig mye bedre en hva jeg fikk for 30 år siden. En slik timeplan er også mulig å skape, dersom vi alle er med for å skape fred med oss selv.

Vi vet alle at i dag så trenger vi fornyelse. Det vi feiler å se er at det er oss selv i våre egne sinn som trenger fornyelse. Vi må endre oss selv – så går resten av seg selv.  Vi trenger fred og selvhjelp verktøy. Essensielt for fred er selvet og selv tilgivesle. For at alle skal kunne respektere sin nabo så begynner det med selvet.

Er du med ?